CALL CENTER : 089-770-2522
HOME     
      ABOUT US     
      PRODUCTS     
      PROMOTIONS     
      OUR CLIENTS     
      NEWS & EVENTS     
      JOBS     
      CONTACT US     
 
เครื่องตรวจจับโลหะ WALKTHROUGH
 
เครื่องตรวจจับโลหะ HANDHELD
 
เครื่องตรวจจับโลหะ GROUND SEARCH
 
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV SYSTEM
 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FINGER SCAN
 
เครื่องกั้นทางเดิน FLAP GATE/TURNSTILE
 
ระบบไม้กั้นรถยนต์ CARPARK SYSTEM
 
นาฬิกายาม GUARD TOUR
 
ประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR
 
 
ABOUT US
Randy Company Limited
Profile
          บริษัท แรนดิซ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน Security and  Safety System โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการให้คำปรึกษาออกแบบ/ติดตั้งวางระบบเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ/อาวุธ นอกจากนี้ยังได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานทางด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยมีผลงานการันตีถึงคุณภาพของสินค้าและบริการมากมาย เป็นที่ได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนามบิน และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

Product
 • เครื่องตรวจจับอาวุธ/วัตถุโลหะ (Metal Detector)
 • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ระบบแขนไม้กั้นรถยนต์ ( Carpark System)
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
 • ระบบประตูอัตโนมัติ (Auto Door System)
 • เครื่องประตูกั้นทางเดิน (Turnstile)
Service
 • ให้คำแนะนำ ออกแบบ ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งและบริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับอาวุธ/วัตถุโลหะ (Metal Detector)
 • ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งเดินสายกล้องวงจรปิด (CCTV System) 
 • บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบที่จอดรถ (Carpark System)
 • ให้คำแนะนำการติดตั้ง การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ (Auto Door) ทุกประเภท
 • ออกแบบ ติดตั้งเครื่องกั้นทางเดินเข้า-ออก (Turnstile)


VISION : แรนดิซเป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำการให้ บริการทางด้าน Security and Safety System ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทุกรูปแบบและพร้อมก้าวสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการซึ่งจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า สูงสุด 

MISSION : บริษัทฯมีทีมงานที่มีศักยภาพสูงโดยผ่านการอบรมในงานทางด้านรักษาความปลอดภัย และมีการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อการให้คำ ปรึกษา และคำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทฯมีการติดตามและประเมินผลการบริการลูกค้าเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการมาก ที่สุด 
POLICY : บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยมีแนวทางในการยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาและการให้บริการเพื่อส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าตลอดไป

ด้านผลิตภัณฑ์ – บริษัทได้คัดสรรสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยโรงงานผู้ผลิตที่เป็นที่ ยอมรับจากประเทศอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น พร้อมการรับประกันสินค้าทุกชิ้น

ด้านราคา – ราคาที่จัดจำหน่ายต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่เอาเปรียบลูกค้าและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ด้านการบริการ – บริษัทฯมีทีมงานที่มีความพร้อมในการให้บริการกับลูกค้า เปรียบเสมือนหนึ่งลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญพิเศษสุด

ด้านลูกค้า – บริษัทฯมีระบบการจัดการ ดูแล และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยเป้าหมายอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้เกิดความไว้วางใจใน คุณภาพของสินค้าและบริการ โดยการอบรมการใช้งานระบบ ติดตามแก้ไขและประเมินผลการใช้งานเป็นระยะจนเป็นที่พอใจ 
 
 
HOME   |   ABOUT US   |   OUR PRODUCT   |   PROMOTION   |   OUR CLIENTS   |   NEWS & EVENTS   |   CAREERS   |   CONTACT US
   
RANDIZ CO.,LTD.
58/124 หมู่ที่ 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.: 02-9817718 แฟกซ์ : 02-9817719 มือถือ: 089-7702522
Copyright © 2016 Randiz CO.,LTD. All Rigths Reserved.